Urzędnicy Królestwa Baridasu

Spisane przez JWP Mikołaja mar. Arped-Muzyk-Liberiego

Król

Suweren Baridasu; głowa państwa; monarcha absolutny — od Niego pochodzi wszelkie prawo i wszelka władza na terytorium Królestwa Baridasu. Do Króla należy cała ziemia w Królestwie, którą może dysponować wedle upodobania, na różne sposoby — nadania, lokacje etc. Monarcha udziela sankcji wszystkim rozstrzygnięciom Rady Królestwa — w jego ręku leży potężna instytucja weta absolutnego. Wykonując swoje kompetencje Monarcha wydaje ordonansy oraz postanowienia. Według protokołu dworskiego do Króla należy zwracać się w miejscach publicznych tytułem Wasza Królewska Mość (ew. skróty WKM, WKMość), a mówiąc o Nim używać tytułu Jego Królewska Mość (JKM, JKMość). Dopuszcza się stosowanie innych tytułów adekwatnych do godności królewskiej (Wasza Miłość, Najjaśniejszy Pan, Wasz Majestat etc.) Niedopuszczalne jest użycie wobec panującego Monarchy tytułu Wasza Królewska Wysokość, Wasza Wysokość, absolutnie zakazane jest zwracanie się per „Pan”, a obrazę Majestatu stanowi zwrócenie się per „ty”. Protokół dworski obowiązuje wszystkich mieszkańców i obywateli sarmackich oraz cudzoziemców przebywających na terytorium Regnum Baridanorum, a wszystkich Baridajczyków także poza granicami Królestwa.

Rada Królestwa

Ciało doradczo-prawodawcze, wspiera Monarchę w wykonywaniu władzy ustawodawczej. Rada Królestwa składa się mieszkańców i obywateli Królestwa dopuszczonych do jej obrad przez Króla. Pracami Rady kieruje Przewodniczący powoływany i odwoływany przez Władcę. Ciało rozpatruje projekty w dwóch czytaniach — pierwsze obejmuje przedstawienie projektu przez wnioskodawcę, debatę oraz poprawki do projektu, drugie zaś głosowanie nad poprawkami i całością projektu. Szczegóły przebiegu obrad normuje Ordonans Króla Baridasu o procedowaniu w Radzie Królestwa.

Urzędnicy

Kustosz — jego celem jest pobudzanie życia kulturalnego Królestwa. W związku z tym do zakresu jego obowiązków należy opisywanie zabytków Baridasu, przygotowywanie nowych wystaw w Galerii Królewskiej, czuwanie nad aktualnością i uzupełnianie biogramów w Komnacie Zasłużonych, opieka nad działem „Muzyka wybrana” oraz ZOO Almerskim. Niezwykle ważna jest organizacja konkursów, mających na celu promowanie Królestwa w Sarmacji. Na barkach Kustosza leży organizowanie i ustalanie programów uroczystości Baridasu. Zgodnie z wolą Monarchy Kustosz publikuje wszelakie dokumenta w Dzienniku Praw.

Podskarbi — zadaniem tego urzędnika jest dbanie o dobry stan skarbca Baridasu, z którego nieraz trzeba uszczknąć wypłacając należne wynagrodzenia. Podskarbi administruje serwisem akucyjnym Basea, kieruje Pocztą Baridajską, dba o zaopatrzenie Karczmy pod Rarógiem i bada opinię społeczną za pomocą Finty Baridajskiej — ośrodka ankietowego Królestwa.

Pisarz — zajmuje się polityką informacyjną, jego zadaniem jest pisać o nas dużo i dobrze. W związku z tym zajmuje się aktualizacją i rozbudową stron internetowych Królestwa. Niezwykle ważnym obowiązkiem Pisarza jest wydawanie oficjalnych komunikatów władz w Heroldzie — oficjalnym organie prasowym Monarchii i Monarchy. Ciąży na nim ogromna odpowiedzialność — musi zabiegać o nowych redaktorów Herolda, aby zapewnić ciągłość informacyjną. Pisarz dodaje oficjalne ogłoszenia do tablicy ogłoszeń. Pełni także funkcję webdesinera i grafika na usługach Króla.

Kasztelan Almerski — urzędnik, którego celem jest zapewnienie Baridasowi jak największej liczby mieszkańców. Dlatego też działa jako Mentor Baridasu w SOS. Sprowadzając nowych mieszkańców zajmuje się także ich edukacją — dba o aktualność danych w Szkole Parafialnej. Jest niezastąpiony, kiedy mieszkaniec szuka ofert pracy — zawsze pomoże znaleĽć ofertę odpowiednią dla poszukującego. Kasztelan odpowiada za promocję Baridasu w Sarmacji, ale także i poza Księstwem. Cel tych działań jest oczywisty — przyspieszenie imigracji do Królestwa.

Marszałek — dba o porządek i legalność działań pozostałych organów. Gwarant porządku w miejscach publicznych Królestwa. Reprezentuje Koronę w procesach sądowych. Zajmuje się obsługą prawną pozostałych organów. Na nim spoczywa ciężar dbałości o ład społeczny w Baridasie.